• Sabat Sabat

  • جنایات وحشیانه در جمعه ی سیاه (۱۷شهریور)
    قیام خونین ۱۷ شهریور۵۷ در روند پیروزی انقلاب اسلامی تاثیر شگرفی داشت، چرا که در ابعاد داخلی، رویارویی و تقابل ملت با رژیم شاه را به صورت علنی به تصویر کشید.