• Sabat Sabat
  • بابایی

    خداحافظی محمدرضا بابایی از استانداری یزد
    "محمدرضا بابايي" از سمت معاونت برنامه ريزي و اشتغال استانداري يزد خداحافظي كرد.