• Sabat Sabat
  • زیارت خورشید در دانشگاه یزد

    گزارش تصویری از اجرای تئاتر زیارت خورشید در دانشگاه یزد
    تئاتر عاشورایی "زیارت خورشید" به مدت سه شب در دانشگاه یزد اجرا شد.