• گزارش تصویری از بارش برف در اشکذر
    گزارش تصویری از سپید پوش شدن اشکذر