• نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور
    یـــــزد شهر برگزیده کتاب خوانی در کشور
    کرج، يزد، اهواز و اردبيل به عنوان ۴ شهر نمونه کتاب خواني در کشور برگزيده شدند