• گزارش/
    ظرفیت نرم افزار های ارتباطی برای صدور ارزشهای اسلامی و انقلابی/فضاسازی مناسب در فضای مجازی برای معرفی جاذبه های گردشگری
    به دعوت یکی از گروه های واتس آپی اشکذر در جمع باطراوت و صمیمی اعضای این گروه که اکثرا جوان بودند، قرار گرفتیم و نظرات تعدادی از آنان را درباره نرم افزارهای ارتباطی جویا شدیم.
    +گزارش تصویری
    بررسی تهدیدها و فرصتهای فضای مجازی در گردهمایی «واتس آپی های اشکذر»
    در گردهمایی واتس آپی ها اشکذر، تهدیدها و فرصتهای فضای مجازی با حضور یکی از اساتید دانشگاه بررسی شد.