• در جلسه تودیع و معارفه معاون فرماندار اشکذر و بخشدار خضرآباد مطرح شد
    از مشکلات آب‌رسانی و تردد وسایط نقلیه در بخش خضرآباد تا گازرسانی به منطقه خمسیان
    در جلسه تودیع و معارفه معاون فرماندار اشکذر و بخشدار خضرآباد، مشکلات آب‌رسانی، تردد وسايط نقليه در بخش خضرآباد و گازرساني به منطقه خمسيان مطرح شد.