• Sabat

  • روز طبیعت در اشکذر به روایت تصویر
    حضور مردم اشکذر و مهمانان نوروزی در پارک اشکی و کوه ریگ در روز طبیعت.