• دبير سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی:
    ۱۵۲۱ مقاله دریافت شد
    سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و پنجمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی ملکولی 27 فروردين به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزددر محل هتل زنبق يزد گشايش و تا 30 فروردين جاري ادامه خواهد داشت