• یزد همچنان کمترین میزان بارش باران را دارد
    استان یزد با ۵۶ میلی متر بارش کم بارش‌ترین استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون بوده است.