• ابتکار گلخانه دار موفق رضوانشهری/
    کشت «خیار ساکاتا» و «فلفل کاپی»؛ عرصه جدید برای فعالیت های گلخانه ای
    گلخانه دار موفق رضوانشهری این روزها کشت محصول جدید خود «خیار ساکاتا و فلفل کاپی» را تجربه می کند.