• معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:
    نرخ های اینترنت تا پایان سال تغییر می‌کند
    شاهکوه گفت: قبل از پایان سال، در نرخ های اینترنتی بازنگری می شود