شهردار اشکذر:
ادامه کار بلوار دانشگاه منوط به همکاری اصفهانی ها
شهردار اشکذر ادامه کار طرح فاز سوم بلوار دانشگاه را منوط به ایجاد پل گازی توسط مسئولان انتقال گاز اصفهان دانست.