• شهردار اشکذر:
    ادامه کار بلوار دانشگاه منوط به همکاری اصفهانی ها
    شهردار اشکذر ادامه کار طرح فاز سوم بلوار دانشگاه را منوط به ایجاد پل گازی توسط مسئولان انتقال گاز اصفهان دانست.