• پلمپ پنج واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب در شهرستان اشکذر
    اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان اشکذر از پلمپ ۵واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب خبر داد.