• جلسه پروژه مهر سال ۹۳ برگزار شد
    جلسه پروژه مهر آموزش و پرورش شهرستان اشکذربا محوریت تشریح دستورالعملها ومعرفی اعضا ی کمیته های تخصصی برگزار شد .