• پذیرش مقاله دانشجوی دانشگاه آزاد اشکذر در کنفرانس انجمن ژنتیک انسانی اروپا (ESHG)
    مقاله دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در کنفرانس سالانه ژنتیک انسانی اروپا (ESHG) مورد پذیرش قرار گرفت.