• + نسخه الکترونیکی
    هفتمین ویژه نامه ی اشکذرِ هفته نامه روزنه منتشر شد
    هفتمین ویژه نامه ی شهرستان اشکذر هفته نامه ی روزنه با همکاری موسسه فرهنگی هنری آسمان کویر اشکذر منتشر شد.

    ویژه نامه ی اشکذر هفته نامه روزنه منتشر شد
    ویژه نامه ی شهرستان اشکذر هفته نامه ی روزنه با همکاری موسسه فرهنگی هنری آسمان کویر اشکذر منتشر شد.