+ نسخه الکترونیکی
هفتمین ویژه نامه ی اشکذرِ هفته نامه روزنه منتشر شد
هفتمین ویژه نامه ی شهرستان اشکذر هفته نامه ی روزنه با همکاری موسسه فرهنگی هنری آسمان کویر اشکذر منتشر شد.

ویژه نامه ی اشکذر هفته نامه روزنه منتشر شد
ویژه نامه ی شهرستان اشکذر هفته نامه ی روزنه با همکاری موسسه فرهنگی هنری آسمان کویر اشکذر منتشر شد.