• + عکس
    ویزیت رایگان مردم روستاهای خضرآباد توسط بسیج جامعه پزشکی
    مردم روستاهاي بخش خضرآباد ميزبان متخصصان بسيج جامعه پزشکي استان يزد بودند.