+ عکس
ویزیت رایگان مردم روستاهای خضرآباد توسط بسیج جامعه پزشکی
مردم روستاهاي بخش خضرآباد ميزبان متخصصان بسيج جامعه پزشکي استان يزد بودند.