• واژگونی تانکر حامل گاز مایع در جاده ترانزیتی ورودی اشکذر + عکس
    عصر امروز یک دستگاه تانکر حامل گاز مایع در ابتدای ورودی جاده ترانزیتی فیروزآباد به دلیل ایجاد مشکل در محور آن واژگون شد و بخشی گاز مایع حمل شده توسط آن نشت پیدا کرد.