• در نشست هیات کشتی شهرستان وضعیت این ورزش در اشکذر بررسی شد
    با حضور فرماندار شهرستان در نشست هيات كشتي شهرستان وضعيت اين ورزش در اشكذر بررسي شد.