• آمار

  • 651
  • 74
  • 12,367
  • 714

 • نام شهرستان صدوق به” اشکذر “تغییر یافت
  هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری –مصوب 1362-تصویب کرد؛ نام شهرستان صدوق در استان یزد به اشکذر تغییر می یابد