• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat

  • گزارش تصویری از حضور پرشور جوانان در هیات باب الحوائج اشکذر
    هيات باب الحوائج اشكذر یکی از هیئت های شهرستان اشکذر که به دليل حضور پرشور جوانان متمایز است.