• در همايش آموزش فرهنگ ترافيك و رانندگي ايمن مطرح شد:
    گلایه گردشگران خارجی از ایرانی ها
    از انتظار فرماندار و گلايه گردشگران خارجي تا آمار بالاي تصادفات در خيابان امام خميني(ره) اشكذر و احداث سرعت كاه