• Sabat

  • با توجه به حوادث اخیر در قطارهای یزد، مردم نسبت به ناوگان ریلی بی اعتماد شدند
    در خصوص حوادث اخیر در حوزه حمل و نقل ریلی کشور با بیان اینکه متاسفانه ناوگان ریلی و ناوگان هوایی در کشور وضعیت مناسبی ندارد اظهار داشت: آنچه انتظار می رود این است که مردم در قبال پرداخت هزینه از امکانات خوبی نیز برخوردار شوند.
    نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در تذکری به رئیس جمهور:
    برای احیای کامل بافت تاریخی یزد نیاز به تخصیص بودجه مورد نیاز می باشد
    نماینده مردم شریف یزد و اشکذر، محمد صالح جوکار در خصوص تخصیص بودجه مورد نیاز برای احیای بافت تاریخی یزد به رییس جمهور محترم تذکر داد.