• امام جمعه خضرآباد:
    پرونده آل سعود سنگین و گران بار از مجموعه جنایات است
    امام جمعه خضرآبادگفت: پرونده آل سعود سنگين و گران بار از مجموعه جنايات اين رژيم پوسيده است.
    امام جمعه خضرآباد:
    جسارت به انبیا، اولیا و سایر مقدسات، تاوان سنگین و غیر قابل گذشتی در پی دارد
    امام جمعه بخش خضرآباد گفت: اجازه مخدوش کردن چهره واقعی اسلام را به احدی نخواهیم داد و دشمنان کور دل اسلام هنوز درک نکرده اند که جسارت به انبیا، اولیا و سایر مقدسات، تاوان سنگین و غیر قابل گذشتی را در پی دارد.