• معاون سواد آموزي استان یزد خبر داد:
    رتبه پنجم شهرستان اشکذر از نظر سواد در استان یزد
    معاون سواد آموزي استان یزد در اولين نشست شوراي پشتيباني سواد آموزي شهرستان اشکذر از رتبه 87 ايران از نظر سواد در دنيا و رتبه پنجم اشکذر در استان یزد خبر داد.