• فرماندار اشکذر در آخرين نشست شوراي شهرستان:
    با مدیرانی که از حاشیه های بوجودآمده در شهرستان سوء استفاده کرده اند برخورد خواهد شد
    فرماندار اشکذر در آخرين نشست شوراي شهرستان: تصريح كرد: با مديراني كه از حاشيه هاي بوجودآمده در شهرستان سوء استفاده كرده و دچار روزمرگي شده اند برخورد خواهد شد.