• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat
  • در نشست خبرنگاران و اصحاب رسانه؛
    انتقاد امام جمعه اشکذر از عملکرد روابط عمومی های ادارات شهرستان
    امام جمعه اشکذر در نشست خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان اشکذر، از عملکرد روابط عمومی های ادارات این شهرستان انتقاد کرد.