• ساباط طب و تغذیه/
    فرهنگ فراموش شده شیعی در عزاداری / اصلاح اشتباهات وارد شده درتکیه و هیئت هاى امام حسین(ع) از نظر تغذیه
    در این نوشتار به بعضی اشتباهات وارد شده درتکیه و هیئت هاى امام حسین(ع) از نظر تغذیه و تفکرات غلط توسط استاد شیخ یاسین اشاره شده است.