• رئیس اداره ثبت احوال اشکذر خبر داد
    «امیر علی» و «فاطمه» نام های پرطرفدار در شهرستان اشکذر
    رئیس اداره ثبت احوال اشکذر در خصوص بیشترین اسامی انتخاب شده از سوی والدین برای فرزندانشان گفت: انتخاب نام امیر علی در بین نوزادان پسر و فاطمه در بین نوزادان دختر، ازجمله بیشترین اسامی استفاده شده است.