• پدر IVF ايران:
    توانایی ایران در زمینه درمان ناباروری در حد استانداردهای جهانی است
    پدر IVF ايران، توانايي ايران در زمينه درمان ناباروري را در حد استانداردهاي جهاني دانست