• مسجد ملااحمد مجومرد مرمت می‌شود
    بنای تاریخی ـ مذهبی مسجد ملااحمد مجومرد با اعتباري معادل یکصد و نوزده میلیون ريال مرمت می شود.