• برگزاری نشست مشترک اداره اوقاف و امور خیریه و شهرداری اشکذر
    نشست مشترک شهرداری و اداره اوقاف شهرستان جهت تعیین تکلیف اراضی موقوفه واقع در طرح های توسعه شهری برگزار شد.