• معاون حقوقی موقوفات و اراضی آستان قدس رضوی:
    آستان قدس رضوی ۳۰۰ هزار مستاجر در ۱۲ استان کشور دارد
    معاون حقوقی موقوفات و اراضی آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس رضوی در 12 استان کشور بیش از 300 هزار مستاجر دارد.