• فرماندار در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان؛
    استفاده از ظرفیت مطبوعات و رسانه ها در جهت پیشگیری از مواد مخدر
    فرماندار اشکذر در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان استفاده از ظرفیت مطبوعات و رسانه ها در جهت پیشگیری از مواد مخدر را خواستار شد.