• * نظرسنجی

    به نظر شما پیگیری کدامیک از مسائل ورزشی شهرستان، اولویت بالاتری دارد؟

  • Sabat

  • کج سلیقگی رسانه یزدی در انتخاب تیتر و اندکی تامل
    کج سلیقگی رسانه یزدی در انتخاب تیتر و اندکی تامل در باب وقوع جرائم و معضلات فرهنگی و اجتماعی در شهرستان اشکذر که روزی دامن گیر همه خواهد شد.