رييس بنياد مسكن اشكذر خبر داد:
از احداث مسکن محرومین تا طرح هادی روستاهای بخش مرکزی و خضرآباد
رييس بنياد مسكن شهرستان اشكذر اظهار داشت: در راستاي احداث مسكن محرومين ، ساخت 20 واحدي شهرك رسالت صدرآباد رستاق و 28 واحدي زرين شهر اشكذر محقق شده است .