• نصب سنگ تاریخی در محراب مسجد جامع اشکذر
    سنگ تاریخی محراب مسجد جمعه اشکذر پس از مرمت و بازسازی در محل خود در محراب این مسجد نصب شد.