• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat

  • نصب سنگ تاریخی در محراب مسجد جامع اشکذر
    سنگ تاریخی محراب مسجد جمعه اشکذر پس از مرمت و بازسازی در محل خود در محراب این مسجد نصب شد.