• مسابقه پیامکی چهل حدیث در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد
    مسابقه پیامکی چهل حدیث با موضوع «خوب و بد را بشناسیم»، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.