• مسابقه عکس اعتیاد در یزد برگزار می‌شود
    مسابقه عکس اعتیاد از سوي اداره امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار می‌شود