• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • در مسابقات بین واحدهای دانشگاهی استان یزد؛
    قهرمانی تیم طناب کشی دانشگاه آزاد اشکذر در استان
    تیم طناب کشی دانشجویان رشته مهندسی تأسیسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در مسابقات طناب کشی بین واحدهای دانشگاهی استان یزد، مقام اول تیمی را به دست آورد.