• سرپرست مركز بهداشت شهرستان اشکذر عنوان کرد
    شعار هفته سلامت «ایمنی غذا از مزرعه تا سفره»
    سرپرست مركز بهداشت شهرستان اشکذر شعار هفته سلامت امسال را «ايمني غذا از مزرعه تا سفره» عنوان کرد.