• Sabat

  • ۸ تکنیک برای صرفه‌جویی در زمان
    فعالیت‌ها در طول زمانی‌که در اختیار دارید به درازا خواهند کشید، به همین دلیل زمان تعیین کردن برای شروع و پایان آن‌ها به شما کمک می‌کند به‌درستی از زمان خود استفاده کنید و برای کارهای دیگر نیز زمان کافی ذخیره نمایید.