• آمار

  • 8,853
  • 530
  • 16,310
  • 929

 • انتخاب مدیران بومی شهرستان اشکذر؛ دغدغه مردم و نخبگان!
  وقتی مدیری ببیند، تأثیر تصمیماتش نه تنها در بحث اداری بلکه در بحث اجتماعی به خانواده، گذشته و آینده‌اش برمی‌گردد با آینده نگری و ظرافت بیشتری تصمیم گیری می نماید/بعضا اگر اشخاصی جهت کسب تجربه در این شهرستان قرار است به پست مدیریتی برسند چه بهتر که افراد توانمند و با انگیزه بومی باشند.