• افتخاری دیگر برای شهرستان اشکذر؛
    کاظم ابراهیمی صدر آبادی مدیرعامل مخابرات شد
    مهندس کاظم ابراهیمی صدرآبادی به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب شد.