افتخاری دیگر برای شهرستان اشکذر؛
کاظم ابراهیمی صدر آبادی مدیرعامل مخابرات شد
مهندس کاظم ابراهیمی صدرآبادی به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب شد.