• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat
  • افتخاری دیگر برای شهرستان اشکذر؛
    کاظم ابراهیمی صدر آبادی مدیرعامل مخابرات شد
    مهندس کاظم ابراهیمی صدرآبادی به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب شد.