• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • نشست هم اندیشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با هیأت رئیسه برگزار شد
    اولین جلسه هم اندیشی کارکنان با ریاست واحد و اعضای هیأت رئیسه، در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.