رئیس جهادکشاورزی شهرستان اشکذر عنوان کرد؛
افزایش ۳۵درصدی تولید پسته درشهرستان اشکذر
رئیس جهادکشاورزی شهرستان اشکذر با اشاره به افزایش 35درصدی تولید پسته درشهرستان اشکذر اظهار داشت:پسته اولین محصول تولیدی شهرستان از نظرسطح زیر کشت، تولید و ارزش و اهمیت اقتصادی است.