• جلسه دیدار مجمع نمایندگان استان یزد با رئیس جمهور برگزار شد
    جلسه مجمع نمایندگان استان یزد با رئیس جمهور روز سه شنبه برگزار شد.