• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat

  • برگزاری گردهمایی ائمه جماعت و مبلغین شهرستان اشکذر
    گردهمایی ائمه جماعت و مبلغین شهرستان در دفتر امام جمعه اشکذر برگزار شد.